Şubat 9, 2017

Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nevin KARABIYIK YERDEN

Unvanı:  Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri:  nkarabiyik@marmara.edu.tr                

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1998-2002
Y. Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi Marmara Üniversitesi 2002-2005
Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Pazarlama Marmara Üniversitesi 2006-2008
Doktora Üretim Yönetimi ve Pazarlama Marmara Üniversitesi   2008-201


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanları:

İşletmelerde Seçme Yerleştirme Kriterleri ve İş-Kişilik-Örgüt Kültürü ilişkisi Üzerine Teknik ve Satış İşlerinde Karşılaştırmalı Analiz, M.Ü. SBE, Kamu Yönetimi ABD, İnsan Kaynakları Bilim Dalı,2005.Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binali DOĞAN

Turizm Sektöründe Marka Denkliği Kavramı ve İstanbul Kenti’nin Marka Denkliği Algılamasının Ölçümü, M.Ü. SBE, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı,2008. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. T. Sabri ERDİL

Kültür Pazarlaması: İstanbul’daki Kültür Miraslarının Algılanan Hizmet Kalitesinin, Destinasyon İmaj Türlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, M.Ü. SBE, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı,2013, Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ.

Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Öğr.Gör. S.B.M.Y.O., Marmara  Üniversitesi 2005-2013
Öğr.Gör. Dr. S.B.M.Y.O., Marmara  Üniversitesi 2013-2015
Dr. Öğr. Üyesi S.B.M.Y.O., Marmara  Üniversitesi 2015…

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1. Deneyimsel Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Yöntemi ile Tüketici Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma, M.Ü, SBE, Global Pazarlama, 2016.

6.1.2. Sanat Pazarlamasının, Destinasyon İmajındaki Rolü ve İstanbul Üzerine Bir Araştırma, M.Ü, SBE, Global Pazarlama, 2016.

6.1.3. Etkinlik Pazarlamasının, Marka İmajındaki Rolü ve Bir Araştırma, M.Ü, SBE, Global Pazarlama, 2016.

 1. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.1.1. European Conference on Social and Behavioral Sciences Research, Positioning of Campuses in Terms of Satisfaction: A Research on Marmara University”, Marmara University 19-21 June, Istanbul, Turkey,  2013, Yalçın F.A, Arslan F.M., Tektaş N., İşgören N.Ç., Özyer Y., Değerli B., Acar G., Oral B., Karabıyık N., Tüm Cebeci D., Uzmanoglu S. ve Öznaz D.

7.2 . Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

7.2.1. Academic of Marketing Sicience The 14th Biennial World Marketing Congress  “The

Measurement of Consumers’ Attitudes towards Neuromarketing with fMRI Methodology”, 2009,  Mert Uydaci, Nevin Karabiyik.

7.2.2 1. Uluslararsı 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sosyal Ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Faktörler ve Gelecekle İlgili Beklentileri”, Konya, 2009, 739-740, Meral Soylu, F. Asuman  Yalçın, M. Selçuk Uzmanoğlu, Nevin Karabıyık.

7.2.3. 1.Uluslararsı 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, “Marka Konumlandırmanın Fiyatlandırmadaki Rolü ve Starbucks Örneği”, Konya, 2009, Sezayi Dumanoğlu, Özgür Çatıkkaş, Halil İbrahim Alpaslan, Nevin Karabıyık

7.2.4. International Conference in Marketing Shaping the Future of Research in Emerging Economies Looking Ahead The Value Of Macro-Environmental Screening İn Transnational Marketing Success: Testing The PEST Model İn İmported Alcoholic Beverages Sector”, January 12-14, 2012, Ibrahim SİRKECİ , Anda M. VİCOL, Evinc DOGAN, Faculty of Business and Management, Regent’s College London UK , Nevin KARABIYIK , Marmara University, Istanbul, Turkey.

7.2.5. 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Web Sitesi Kalitesinin Üstünlük Yaratmada Pazarlama Karması Açısından Değerlendirilmesi”, 02 – 04 Mayıs 2012    Manisa – Türkiye, F. Anıl KONUK, Nevin KARABIYIK, Başak DEĞERLİ.

7.2.6. ‘TMIE’12-International Conference on Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years,   The Relatıonshıp Between Turkish Consumer’s Shopping Values  And Attitudes To Debt In Foreign Countries, Regent’s Centre for Transnational Studies, The London Centre for Social Studies & Oxford University  Turkish Migration Studies Group at COMPAS , London, UK, 2012, Nevin KARABIYIK, Başak DEĞERLİ.

7.2.7. TMC’14-Turkish Migration Conference, Transnational Consumer Concept And A Research On Identifiying Transnational Consumer Profile In Turkey, Regent’s Centre for Transnational Studies, London, UK, 2014, Nevin KARABIYIK, Ferahnur ÖZGÖREN, Ebru BİLGEN.

7.3 . Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

7.2.1.. 2. İstanbul Bilişim Kongresi, “Geleceğin Yüksek Öğretim Sisteminde Elektronik Öğretimin Yeri ve Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, Cilt I, 221-234, İstanbul, 2008, Mert Uydacı., Nevin Karabıyık,  Başak Yalçın.

7.2.2. 1. Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, Postmodern Kültürün Pazarlama İletişimindeki Rolü Ve Çevre Örgütlerinin Postmodern Pazarlama İletişimi Uygulamaları” Nevin Karabıyık, Ferahnur Özgören.

7.2.3.  15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Uygulama ve Akademik Yönüyle Pazarlama Tarihine Bir Bakış” , İzmir, 2010, Nevin KARABIYIK, Ferahnur ÖZGÖREN, Burcu Sümer İNCİ.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Nevin Karabıyık, Burcu Sümer, İnci, “Destinasyon Pazarlamasında Pazarlama Stratejisi ve Konumlandırma Çalışmalarına Kavramsal Yaklaşım, ISSN: 2147-3390, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012, Yaz, Sayı:1

 1. Projeler

8.1. Yerel Yönetimler Eğitiminde Üniversite-Belediye İşbirliği, AVRUPA BİRLİĞİ (AB) SİVİL TOPLUM DİALOĞUNU GELİŞTİRME Projesi, CSD-U–26,  Proje Ekip Elemanı, 2008-2009.

8.2. Marmara Üniversitesi’nin Karar Süreçlerinde Öğrencilerin Rolü, Proje Ekip Elemanı, M.Ü. BAPKO Projesi, 2010-2013.

8.3. Transnational Consumer Concept And A Research On Identifiying Transnational Consumer Profile In Turkey, M.Ü. BAPKO Projesi,  Proje Yürütücüsü, 2014….(Devam Ediyor).

 1. Akademik Organizasyon (kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb.)

9.1. “Türkiye’de Sağlık Turizminin Yeri”, Marmara Üniversitesi, SBMYO, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü & Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, 20.11.2014, Düzenleme/Bilim Kurulu Üyeliği.                           

İdari Görevler:

Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O.,   İzleme Standartları Komisyon, (Sekreter-2009-2011).

Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O. Stratejik Planlama Komisyon (Sorumlu asistan 2006-2011)

Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O  Yıllık Raporlama Komisyonu (Sorumlu asistan 2006-2011)

Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O  Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Bölüm Sekreterliği (2012…).

Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O  Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2012…)

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü (2012…)

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Pazarlama Derneği (Üye)

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (Üye)

 1. Başarı ve Ödüller

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölüm İkinciliği, 2002

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Satış Yönetimi Bölüm Birinciliği, 1999.

 1. Son İki Yılda Verdiği Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
Akademik
Yıl
  Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
2015-2016 Güz Teorik Uygulama
Kültürlerarası Pazarlama Yönetimi
(Marmara Üniversitesi –SBE-YL)
3 24
Perakende Yönetimi

(Marmara Üniversitesi –SBMYO

ÖÖ-İÖ-UZEM)

3+3+3=9 220
Reklamcılık

(Marmara Üniversitesi –SBMYO

ÖÖ-İÖ-UZEM)

3+3+3=9 220
Kültür Pazarlaması

(Marmara Üniversitesi –SBMYO

ÖÖ-İÖ-UZEM)

3+3+3=9 80
Bahar Marka Yönetimi
(Marmara Üniversitesi –SBMYOÖÖ-İÖ-UZEM)
3+3+3=9 195
Halkla İlişkiler
(Marmara Üniversitesi –SBMYOÖÖ-İÖ-UZEM)
3+3=9 120
Elektronik Pazarlama
(Marmara Üniversitesi –SBMYOÖÖ-İÖ-UZEM)
2+2+2=8 195
Reklam Yönetimi

(Galatasaray Üniversitesi –İİBF)

3 40
2016-2017 Güz Kültürlerarası Pazarlama Yönetimi
(Marmara Üniversitesi –SBE-YL)
Teorik Uygulama
Pazarlama İlkeleri
(Marmara Üniversitesi –SBMYOÖÖ-İÖ-UZEM)
3+3+3=9 195
Kültür Pazarlaması

(Marmara Üniversitesi –SBMYO

ÖÖ-İÖ-UZEM)

3+3+3=9 195
Pazarlama Teknikleri

(Marmara Üniv1ersitesi -TBMYO)

4 26
Bahar Pazarlama Araştırması
(Marmara Üniversitesi –SBMYOÖÖ-İÖ-UZEM)
3+3+3=9 195
Satış Yönetimi
(Marmara Üniversitesi –SBMYOÖÖ-İÖ-UZEM)
2+2+2=8 195
Pazarlama Teknikleri

(Marmara Üniversitesi –TBMYO

ÖÖ-İÖ)

2+2 30
Marka Yönetimi
(Marmara Üniversitesi –SBMYOÖÖ-İÖ-UZEM)
3+3+3=9 195
Reklam Yönetimi
(Galatasaray Üniversitesi –İİBF)
3 40

 

 

 1. İş Deneyimleri

Marmara Üniversitesi                                      Öğretim Elemanı (Pazarlama ve  Reklamcılık Bölümü, 2005…)

Sosyal Bilimler MYO

Mioro Hediyelik Eşya San ve Tic. A.Ş.          İnsan Kaynakları Yöneticisi (2002-2004)

 1. Yabancı Dil

İngilizce                                                         İyi Seviye

 1. Bilgisayar Becerileri

Windows, SPSS

 1. Katılınan Eğitim Programları Ve Kurslar

16.1.  Düzenleyen Kurum: 15. Ulusal Pazarlama Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi

Program Adı: 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitimi

Tarih:  2010

Eğitim bitiminde 15. Ulusal Pazarlama Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından katılım sertifikası verilmiştir.

16.2. Düzenleyen Kurum: IBM SPSS Türkiye

Program Adı: SPSS İstatistik ile Zaman Serileri Eğitimi

Tarih: 19-21 Ocak 2011

Kurs bitiminde IBM SPSS Turkey tarafından katılım sertifikası verilmiştir.

16.3. Düzenleyen Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Program Adı: Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Nicel Yöntemler Sempozyumu

Tarih:  15-16 Nisan 2011

Kurs bitiminde katılım sertifikası verilmiştir.

16.4. Düzenleyen Kurum: M.Ü. TBMYO

Program Adı: Eğiticinin Eğitimi

Tarih:  2012

Eğitim bitiminde M.Ü. TBMYO tarafından katılım sertifikası verilmiştir.

16.4. Düzenleyen Kurum: İstanbul Sanayi Odası

Program Adı: İnovasyon

Tarih:  2014

Eğitim bitiminde İstanbul Sanayi Odası tarafından katılım sertifikası verilmiştir

17. DİĞER YAYINLAR :

17.1 . “Reklamda Medya Hataları,” Röportaj,  Marketing Türkiye, 2008.