Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

European Conference on Social and Behavioral Sciences Research, Positioning of Campuses in Terms of Satisfaction: A Research on Marmara University”, Marmara University 19-21 June, Istanbul, Turkey,  2013, Yalçın F.A, Arslan F.M., Tektaş N., İşgören N.Ç., Özyer Y., Değerli B., Acar G., Oral B., Karabıyık N., Tüm Cebeci D., Uzmanoglu S. ve Öznaz D.

Social Sciences Research Journal, “İstanbul’daki Alışveriş Merkezleri Üzerine Bir Araştırma: Kümeleme Analizi”, Volume’5, March’2016, 111-128, Çakır Zeytinoğlu F., Uydacı M., Çağlayan Akay E., Değerlli B., Karabıyık Yerden N.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Academic of Marketing Sicience The 14th Biennial World Marketing Congress  “TheMeasurement of Consumers’ Attitudes towards Neuromarketing with fMRI Methodology”, 2009,  Mert Uydaci, Nevin Karabiyik.

Uluslararsı 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sosyal Ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Faktörler ve Gelecekle İlgili Beklentileri”, Konya, 2009, 739-740, Meral Soylu, F. Asuman  Yalçın, M. Selçuk Uzmanoğlu, Nevin Karabıyık.

Uluslararsı 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, “Marka Konumlandırmanın Fiyatlandırmadaki Rolü ve Starbucks Örneği”, Konya, 2009, Sezayi Dumanoğlu, Özgür Çatıkkaş, Halil İbrahim Alpaslan, Nevin Karabıyık

International Conference in Marketing Shaping the Future of Research in Emerging Economies Looking Ahead The Value Of Macro-Environmental Screening İn Transnational Marketing Success: Testing The PEST Model İn İmported Alcoholic Beverages Sector”, January 12-14, 2012, Ibrahim SİRKECİ , Anda M. VİCOL, Evinc DOGAN, Faculty of Business and Management, Regent’s College London UK , Nevin KARABIYIK , Marmara University, Istanbul, Turkey.

Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Web Sitesi Kalitesinin Üstünlük Yaratmada Pazarlama Karması Açısından Değerlendirilmesi”, 02 – 04 Mayıs 2012    Manisa – Türkiye, F. Anıl KONUK, Nevin KARABIYIK, Başak DEĞERLİ.

‘TMIE’12-International Conference on Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years,   The Relatıonshıp Between Turkish Consumer’s Shopping Values  And Attitudes To Debt In Foreign Countries, Regent’s Centre for Transnational Studies, The London Centre for Social Studies & Oxford University  Turkish Migration Studies Group at COMPAS , London, UK, 2012, Nevin KARABIYIK, Başak DEĞERLİ.

TMC’14-Turkish Migration Conference, Transnational Consumer Concept And A Research On Identifiying Transnational Consumer Profile In Turkey, Regent’s Centre for Transnational Studies, London, UK, 2014, Nevin KARABIYIK, Ferahnur ÖZGÖREN, Ebru BİLGEN.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

2. İstanbul Bilişim Kongresi, “Geleceğin Yüksek Öğretim Sisteminde Elektronik Öğretimin Yeri ve Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, Cilt I, 221-234, İstanbul, 2008, Mert Uydacı., Nevin Karabıyık,  Başak Yalçın.

Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, Postmodern Kültürün Pazarlama İletişimindeki Rolü Ve Çevre Örgütlerinin Postmodern Pazarlama İletişimi Uygulamaları” Nevin Karabıyık, Ferahnur Özgören.

15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Uygulama ve Akademik Yönüyle Pazarlama Tarihine Bir Bakış” , İzmir, 2010, Nevin KARABIYIK, Ferahnur ÖZGÖREN, Burcu Sümer İNCİ.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Nevin Karabıyık, Burcu Sümer, İnci, “Destinasyon Pazarlamasında Pazarlama Stratejisi ve Konumlandırma Çalışmalarına Kavramsal Yaklaşım, ISSN: 2147-3390, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012, Yaz, Sayı:1